Pojištění motorových vozidel

Pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla ukládá zákon č. 168/1999 Sb. pro všechna vozidla, která:

- Mají platný technický průkaz
- Mají přidělenu registrační známku
- Jsou provozována na veřejných komunikacích

Zákonné pojištění musí mít vozidlo sjednáno do 14dní od chvíle, kdy začalo splňovat výše uvedené podmínky nebo ode dne ukončení předchozí pojistné smlouvy. V případě, že nebude pojištění v této lhůtě sjednáno, je třeba ve stejné lhůtě odevzdat příslušnému orgánu osvědčení o registraci vozu a registrační známku. Zákonné pojištění vozidel slouží k pokrytí škod způsobených druhým osobám provozem vozidla, spadají sem újmy na zdraví (nebo usmrcení) i poškození majetku. Tyto škody hradí pojišťovna do výše sjednaných pojistných limitů, které musí být podle zákona minimálně 35 000 000,-Kč (nejvyšší limit v současnosti nabízený pojišťovnami je 100 000 000,-Kč). V případě, že škody přesáhnout dohodnuté limity, musí pojistník rozdíl doplatit z vlastních finančních zdrojů. Informace o – pojištění motorových vozidel

Postihy a sankce

V případě, že budete přistiženi bez řádně vyřízeného pojištění motorového vozidla, může vám být udělena pokuta ve výši 5 000 – 40 000,-Kč (od roku 2008, do té doby maximálně 20 000,-Kč). Jelikož jediným zákonným dokladem o platném povinném ručení je pojistníkem podepsaná Zelená karta, za její nepředložení (nebo předložení karty bez podpisu) při silniční kontrole můžete také obdržet pokutu a to ve výši 1500 – 3000,-Kč. V případě, že neplatíte povinné ručení, budete muset také zaplatit poplatek ve výši 20 – 300,-Kč zpětně za každý den, kdy jste vozidlo provozovali v rozporu se zákonem. Tento poplatek míří do pokladny Garančního fondu České kanceláře pojistitelů.